DISCLAIMER

Disclaimer

Het openen, doorbladeren, kopiëren en/of het downloaden van informatie van deze website betekent dat je akkoord gaat met de hierna omschreven gebruiksvoorwaarden.

Gebruik van deze website
De op deze website getoonde informatie wordt door ons met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
Blozo sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.

Intellectuele eigendomsrechten
Blozo behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie en afbeeldingen.
Wil je informatie overnemen, neem dan contact op met Blozo.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen disclaimer
De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Blozo behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen op de site en in deze disclaimer met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Copyright 2017. Blozo